دانلود فایل pdf بیماری فوزاریوم خوشه

دانلود فایل pdf بیماری سپتوریای گندم

دانلود فایل pdf بیماری لکه نواری باکتریایی گندم

دانلود فایل pdf تاثیر ph در میزان فعالیت آفت کش ها

دانلود فایل  pdf  بیماری لکه برگی چغندر قند

دانلود فایل pdf بررسی تأثیر برخی پارامترهای اقلیمی و پدیده انسو در عملکرد گندم و جو

دانلود فایل pdf تاثیر تراکم و آرایش کاشت بر روند رشد و عملکرد ذرت تحت شرایط رقابت با سلمه تره

دانلود فایل pdf تاثیر پیریدوکسین و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس ۷۰۴

دانلود فایل pdfتحلیل و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تولید ذرت دانه ای کاربرد روش ahpبا تاکید بر پایداری محیط زیست

دانلود فایل pdf اثر زمان و محل حلقه برداری بر عملکرد و کیفیت انگور و کشمش رقم سفید بیدانه در منطقه تاکستان

دانلود فایل pdf چالشهای توسعه تجارت الکترونیک در بخش کشاورزی از دیدگاه کارشناسان ستادی وزارت جهاد کشاورزی

دانلود فایل pdf  مروری بر کاربردهای فناوری نانو در کشاورزی و صنایع غذایی

دانلود فایل pdf فناوری نانو و توسعه آن در کشاورزی

White Gold: Cassava as an Industrial Base

Toxicity of Pyrifluquinazon against Greenhouse Whitefly on Tomato Produced in Greenhouses

Seasonal Variation in a Hymenopterous Parasitoid, Holcotetrastichus rhosaces (Walker) (Hymenoptera: Tetrastichinae), on Its Hosts, Cassida nebulosa L. and C. piperata Hope (Coleoptera: Chrysomelidae), in Sendai, Northeastern Area of Japan

Review: Nitrogen Utilization Features in Cotton Crop

Polyethism in Termites

Mathematical Modelling of Sterile Insect Technology for Mosquito Control

Malpighian Tubules in Larvae of Diatraea saccharalis (Lepidoptera; Crambidae): A Morphological Comparison between Non-Parasitized and Parasitized by Cotesia flavipes (Hymenoptera; Braconidae)

Individual Leaf Area of Early Flowering Arabidopsis Genotypes Is More Affected by Drought than Late Flowering Ones: A Multi-Scale Analysis in 35 Genetically Modified Lines

Hyperparasitism of Homona coffearia Nietn  (Lepidoptera: Tortricidae), the Tea Tortrix of Sri Lanka: Implications for Biological Control

Heterogeneity in the Second Internal Transcribed Spacer (ITS2) of rDNA in the Genetically Distinct Metopolophium dirhodum Isofemale Lineages (Hemiptera: Aphididae

دانلود فایل pdf تاثیر مقاومت ارقام گندم بر ترجیح غذایی کفشدوزک Hippodamia variegata نسبت به شته روسی گندم

Evaluation of Delayed Glyphosate Burndown in No-Till Soybean

Effects of Dietary Soy Protein Concentrate on Growth, Digestive Enzymes Activities and Target of Rapamycin Signaling Pathway Regulation in Juvenile Soft-Shelled Turtle Pelodiscus sinensis

Adaptability of High-Yielding Rice Cultivars in Relation to Biomass Productivity under Moderately Water Stressed Upland Conditions

Ornamental Bee Plants as Foraging Resources for Urban Bees in Southern Brazil

Simultaneous Application of Controlled Availability Fertilizers to Seeding Furrows with Seeding Increases Grain Yield and Quality of No-Till Cultivated Common Wheat in Japan

Adoption of Modern Bee Hive in Arsi Zone of Oromia Region: Determinants and Financial Benefits

Genotypic Variations in Phenolic Flavonoids and Their Antioxidant Activities in Maize Plants Treated with Zn (II) HEDTA Grown in Salinized Media

Interactive Effect of Forage Mixing Rates and Organic Fertilizers on the Yield and Nutritive Value of Berseem Clover (Trifolium alexandrinum L.) and Annual Ryegrass (Lolium multiflorum Lam.)

Flavonoid Contents and Antioxidant Activity in Fruit, Vegetables and Other Types of Food

Tetraploid Induction and Identification of Gossypium arboreum

Response of Four Market Classes of Dry Beans to Halosulfuron Applied Postemergence at Five Application Timings

Physico-Chemical Properties of Sesame (Sesamum indicum L.) Varieties Grown in Northern Area, Ethiopia

Preplant and Postemergence Control of Glyphosate-Resistant Giant Ragweed in Corn

Activity of Secondary Bacterial Metabolites in the Control of Citrus Canker

دانلود فایل pdf استفاده از هورمون حشرات در دفع آفات

دانلود فایل pdf بررسی تاثیر ترکیبات تنظیمکننده رشد حشرات روی دستگاه گوارش لارو سوسک برگخوار سیبزمینی

دانلود فایل pdf بیماری ویروسی تاج دسته ای موز

دانلود فایل pdf بررسی راهکارهای آموزشی – ترویجی مدیریت مصرف بهینه آب برای مقابله با خشکسالی در بین گند مکاران استان ایلام

دانلود فایل pdf نقش مدیریت مبتنی بر جامعه محلی در فرایند توسعه پایدار روستایی استان آذربایجان غربی

دانلود فایل pdf عوامل موثر بر پذیرش کشاورزی پایدار به وسیله گند مکاران تحت پوشش طرح محوری گندم (منطقه مرودشت)

دانلود فایل pdf تحلیل عاملی مولفه های مدیریتی تاثیرگذار بر کیفیت آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیات علمی پردیس های کشاورزی دانشگاه تهران

دانلود فایل pdf تحلیل عوامل مؤثر بر گرایش جوانان روستایی شهرستان ایلام به اشتغال در بخش کشاورزی

دانلود فایل pdf ارزیابی نگرش گلخانه داران استان خراسان جنوبی نسبت به کنشگران نظام دانش و اطلاعات کشاورزی

دانلود فایل pdf امکان سنجی بازاریابی الکترونیک برنج در شهرستان رشت

دانلود فایل pdf بررسی میزان مصرف انرژی و راهکارهای کاهش آن در واحدهای فرآوری پسته

دانلود فایل pdf بیماریهای گندم به همراه تصاویر

دانلود فایل pdf استفاده از توابع چندشرطی در حوزه مدیریت مخزن در شرایط تغییر اقلیم

دانلود فایل pdf اثر تلقیح بذر با ریزوبیوم و ریزوباکتریهای افزایشدهندۀ رشد گیاه  PGPRبر عملکرد و اجزای عملکرد نخود زراعی در شرایط فاریاب و دیم

دانلود فایل pdf شناسایی گونه های غالب قارچ ریشه های آربوسکولار تعدادی از درختان جنگلی منطقۀ کیاسر

دانلود فایل pdf شبیه سازی آبیاری نواری با دو الگوی حل عددی

دانلود فایل pdf بهبود برآورد عملکرد محصول در مدل شبیه سازی SWAP با استفاده از داده های ماهواره ای

دانلود فایل pdf تأثیر زمان برداشت، نوع فراوری و شرایط انبارمانی بر نگهداری پسته تازه و خشک

دانلود فایل pdf تأثیر عصارۀ گیاهان شاتره و کلپوره و آفت کش پی متروزین بر کشندگی و تغییرات آنزیم استراز سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci روی رقم حساس و مقاوم گوجه فرنگی

دانلود فایل pdf تأثیر متیل جاسمونات و اسید سالیسیلیک بر صفات مورفولوژیکی و رنگدانه های درونی کالوس کنگر فرنگی

دانلود فایل pdf بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس هفت توده مرزه سهندی در شرایط زراعی

دانلود فایل pdf اثر سیستم تربیت و محلول پاشی برگی کلریدکلسیم بر بهبود کیفیت و کمیت رقم های سیب ‘گالا’ و ‘دلبار استیوال’

دانلود فایل pdf ارزیابی عملکرد گسیلنده کنترل کننده حجم آب در مقایسه با گسیلنده های متداول در سیستم آبیاری میکرو

دانلود فایل pdf کنترل بیولوژیک کرم سیب با استفاده از زنبور پارازیتوئید Trichogramma embryophagum بر مبنای مدل پیش آگاهی ساعت  درجه

دانلود فایل pdf بررسی کشت مخلوط ذرت و چغندرقند

دانلود فایل pdf ارزیابی عملکرد اسانس و شاخص های سودمندی در کشت مخلوط رازیانه و شنبلیله

دانلود فایل pdf ارزیابی عملکرد کمّی و کیفی علوفه در کشت مخلوط جو و رازیانه در سطوح مختلف نیتروژن

دانلود فایل pdf تأثیر فرسودگی بذر و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد جو بدون پوشینه

دانلود فایل pdf ارزیابی قابلیت استفادۀ کاربردی از دو گونه گراس بومی ایران

دانلود فایل pdf تعیین دورۀ بحرانی کنترل علفهای هرز ذرت دانهای در نهاوند

دانلود فایل pdf تولید و کاربرد Trichoderma harzianum Tr6 در کنترل مرگ گیاهچه ناشی از Phytophthora drechsleri و افزایش رشد در خیار

دانلود فایل pdf اثر تیمارهای شکست خواب بر جوانه زنی بذر شیرین بیان

دانلود فایل pdf بررسی ویژگی های زیستی باکتری Pseudomonas fluorescens UTPF68 و ارزیابی توان بیوکنترلی آن علیه Phytophthora drechsleri روی خیار

دانلود فایل pdf اثر محدودیت منابع فتوسنتزی و تنش کمآبی پس از گردهافشانی بر عملکرد دانه و تبادلات گازی ارقام مختلف جو

دانلود فایل pdf تأثیر کاربرد نیتروپروساید سدیم بر سطح برگ، رشد و کارایی مصرف آب ارقام لوبیا قرمز تحت تنش کم آبی

دانلود فایل pdf بررسی فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان و تجمع یون های فلزی در کلزای تلقیح شده با باکتری P. fluorescens FY32 تحت تنش شوری

دانلود فایل pdf بررسی عملکرد مدل های CERES-Maize و AquaCrop در برآورد اجزای بیلان آب خاک و عملکرد ذرت

دانلود فایل pdf سهم شیب مزرعه و کاربرد منابع مختلف کودی در تشکیل عملکرد گندم

دانلود فایل pdf مطالعه تأثیر اسید فنیل فتالامیک و تغذیه بر خصوصیات کمی و کیفی میوه آلوی رقم ‘مراغه’

دانلود فایل pdf اثر کاربرد علف کش هالوکسی فوپ آر متیل استر و مویان بر کنترل علف های هرز باریک برگ و عملکرد و اجزای عملکرد دانۀ گلرنگ

دانلود فایل pdf تأثیر آبیاری قطره ای سطحی و زیر سطحی بر عملکرد گل محمدی تحت رژیم های مختلف آبیاری

دانلود فایل pdf طراحی شبکه پایش سطح آب زیر زمینی با استفاده از مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان

دانلود فایل pdf تحمل و آنتی بیوز چهار رقم گوجه فرنگی به لاروهای کرم میوۀ گوجه فرنگی در شرایط گلخانه ای

دانلود فایل pdf تأثیر تغذیۀ سن گندم زمستان گذران بر جذب مواد غذایی گندم

دانلود فایل pdf بررسی ویژگی های زیستی و نوسانات فصلی شتۀ نارون در شهرکرد

دانلود فایل pdf شاخص های تغذیه ای کرم غوزۀ پنبه روی چهار رقم نخود و یک رقم لوبیا چشم بلبلی

دانلود فایل pdf تأثیر عصارۀ اکدیستروئیدی سرخس شترمرغی روی پارامتر های دموگرافی شبپره پشتالماسی

دانلود فایل pdf پارامترهای رشد جمعیت کنۀ میوۀ خشک روی مخمر نان در دو دمای مختلف

دانلود فایل pdf تعیین فراوانی و پارازیتیسم پارازیتوییدهای مراحل لاروی و شفیرگی بید کلم

دانلود فایل pdf تهیۀ گیاه توتون تراژن مصون به طیف گسترده ای از سویه های ویروس وای سیب زمینی

دانلود فایل pdf واکنش گیاهچه ای و گیاه کامل تعدادی از لاین های امیدبخش گندم نسبت به بیماری زنگ زرد

دانلود فایل pdf شناسایی بخشی از فون خانوادۀ Isotomidae Hexapoda: Collembola در استان مازندران

دانلود فایل pdf القای مقاومت توسط بتا آمینوبوتریک اسید (BABA) علیه بیماری پوسیدگی فوزاریومی ساقه و ریشۀ خیار

دانلود فایل pdf باقی مانده حشره کش ایمیداکلوپرید در توت فرنگی گلخانه ای در شرایط نگهداری در یخچال

دانلود فایل pdf ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم آلفا آمیلاز کفشدوزک خربزه و اثر مهارکنندگی چند بازدارندۀ گیاهی روی آن

دانلود فایل pdf زیست شناسی و پارامترهای جدول زندگی سفیدبالک یاس

دانلود فایل pdf تولید جنین سوماتیکی و باززایی گیاه با استفاده از ریزنمونۀ تخمدان در ارقام انگور یاقوتی، بی دانۀ سفید، شاهرودی و فلیم سیدلس

دانلود فایل pdf تأثیر پاکت گذاری بر برخی از ویژگی های کیفی و کاهش آفتاب سوختگی انار رقم رباب نیریز

دانلود فایل pdf تأثیر همزیستی میکوریزی بر کارایی جذب آب و برخی شاخص های رشدی گیاه زینتی استئوسپرموم

دانلود فایل pdf مطالعۀ تأثیر پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریز اقلیم و آسایش دمایی مشهد

دانلود فایل pdf استفاده از ورمی کمپوست در تولید خاک پوششی برای پرورش قارچ دکمه ای

دانلود فایل pdf تعیین بیوتیپ های سفیدبالک پنبه در استان فارس

دانلود فایل pdf بررسی تنوع DNA کلروپلاستی و روابط فیلوژنتیکی میان ۸۲ گونه درمنۀ ایران

دانلود فایل pdf اثر نوع ریزنمونه و ترکیبات مختلف هورمونی بر باززایی مستقیم گیاه بادرنجبویه

دانلود فایل pdf اثر نسبت های مختلف ورمی کمپوست در بستر کشت بر رشد نشای عروسک پشت پرده

دانلود فایل pdf اثر هرس تابستانه و محلول پاشی با کلسیم بر ترکیبات معدنی و کیفیت میوۀ کیوی رقم ’هایوارد‘

دانلود فایل pdf اثرات اسانس های گیاهی، نانو ذرات نقره و برخی ترکیبات شیمیایی بر ماندگاری گل بریدنی گلایول

دانلود فایل pdf اثر پیش تیمار خشکی روی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و کاهش خسارت تنش خشکی دو گونه چمن، بنت گراس خزنده

دانلود فایل pdf ارتباط بین محتوای کلروفیل برگ و عملکرد دانه تحت شرایط تنش شوری در گندم نان

دانلود فایل pdf بررسی پایداری عملکرد دانه در ژنوتیپ های زمستانۀ کلزا به روش ابرهارت و راسل

دانلود فایل pdf ارزیابی صفات زراعی رازیانه شنبلیله در کشت مخلوط

دانلود فایل pdf ارزیابی دو زیر گونۀ بزرک در مناطق مختلف جغرافیایی از نظر میزان و تنوع ژنتیکی برای عملکرد دانه و اجزای آن

دانلود فایل pdf تجزیه ضرایب همبستگی بین عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ های لوبیا چشم بلبلی در شرایط نرمال و تنش خشکی

دانلود فایل pdf پاسخ جوانه زنی دو گونه سوروف به دما و دورۀ نوری با تأکید بر قابلیت تهاجم در گونۀ تازه وارد

دانلود فایل pdf تأثیر محلول پاشی برگی سالیسیلیک اسید بر خصوصیات کیفی میوۀ توت فرنگی رقم کاماروسا

دانلود فایل pdf توسعۀ مدل ماسکینگام غیرخطی و مقایسۀ آن با مدلHEC-RAS جهت روندیابی سیل در رودخانه ها

دانلود فایل pdf تأثیر سطح تاج پوشش الدروک و پرند در تولید جریان ساقه ای در مناطق خشک

دانلود فایل pdf بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های مختلفBrassica spp با استفاده از نشانگر های NBS-LRR

دانلود فایل pdf بررسی تنوع ژنتیکی در خزانۀ ژنی عدس با استفاده از صفات مورفولوژیک در بردسیر

دانلود فایل pdf تحلیل تأثیر مقادیر مختلف بارش روزانه بر مقدار رواناب در حوضه آبخیز قره سو در استان کرمانشاه

دانلود فایل pdf شناسایی ارقام متحمل کلزا با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی

دانلود فایل pdf نقش ساختار ریشه و صفات فیزیولوژیک جو در پاسخ به تنش خشکی

دانلود فایل pdf مدیریت توزیع آب در شبکههای آبیاری و تخصیص الگوی کشت به کمک سیستم اطلاعات مکانی و برنامهریزی خطی نمونۀ موردی: اراضی پایین دست سد آغچای

دانلود فایل pdf تأثیر روش های مدیریت تناوب زراعی و علف کش بر پراکنش علف های هرز مزارع گندم

دانلود فایل pdf بررسی تنوع ژنتیکی لاین های نخود با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR

دانلود فایل pdf عملکرد و کیفیت غده های خوراکی و بذری سیب زمینی در واکنش به سطوح مختلف فسفر و زمان بندی نیتروژن

دانلود فایل pdf بررسی ارتباط فنولوژی با پتانسیل عملکرد و مقاومت به تنش خشکی در برخی از ارقام و ژنوتیپ های زراعی گندم در ایران

دانلود فایل pdf بررسی ویژگی های ضد اکسایشی اسانس دانۀ رازیانه و تأثیر آن بر پایداری اکسایشی روغن سویا
دانلود فایل pdf تأثیر پوشش نانوامولسیون حاوی کیتوزان بر افزایش ماندگاری سیب گلاب رقم گلاب کهنز در مدت انبارداری

دانلود فایل pdf تأثیر کفیران و زانتان بر ویژگی های خمیر و کیفیت نان حجیم فرانسوی

دانلود فایل pdf اثر پوشش گیاهی نگهدارنده بر ریخت سنجی و ریخت شناسی بخش شریانی رودخانۀ تالار

دانلود فایل pdf ارزیابی ویژگی های رئولوژیکی خمیر و عمر انباری نان بربری حاوی هیدروکلوئید آلژینات سدیم

دانلود فایل pdf مدل سازی و بهینه سازی اثر پیش تیمار اسمز فراصوت و خشک کردن تکمیلی هوای داغ روی گیلاس سیاه

دانلود فایل pdf بهینه سازى حجم عملیات تسطیح اراضى به روش حداقل مربعات و مقایسه با الگوریتم ژنتیک والگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

دانلود فایل pdf بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی، ممانعت کنندگی، و ضد میکروبی فیلم کازئینات سدیم حاوی عصاره پوست انار

دانلود فایل pdf اندازه گیری رطوبت خرما با روش غیر مخرب دی الکتریک

دانلود فایل pdf بررسی تأثیر عملیات آبخیزداری بر توزیع جریان سطحی با استفاده از معرفی الگوریتم توزیع جهت جریان متعدد

دانلود فایل pdf بررسی کیفیت آب رودخانۀ دز در ایستگاه آب سنجی دزفول

دانلود فایل pdf بررسی عوامل مؤثر بر توسعه بیمه گندم در شهرستان همدان

دانلود فایل pdf تأثیر روش تدریس سازاگرا بر یادگیری دانشجویان کشاورزی در درس هوا و اقلیم شناسی

دانلود فایل pdf تحلیل مؤلفههای بازدارنده در توسعه واحدهای گلخانه ای در استان سیستانوبلوچستان

دانلود فایل pdf تحلیل عوامل پیش برنده توسعه مدیریت مشارکتی آبیاری

دانلود فایل pdf تحلیل وضعیت پایداری کشت و کار سیبزمینی در دشت بهار استان همدان

دانلود فایل pdf تأثیر سرعت همزدن و دمای آب بر ویژگی های کدوی خشک شده طی فرایند بازجذب آب

دانلود فایل pdf شناسایی و تحلیل موانع مشارکت اقتصادی زنان در مناطق روستایی استان زنجان

دانلود فایل pdf نیازسنجی آموزشی گلخانه داران گل و گیاهان زینتی استان تهران با استفاده از مدل بوریچ

دانلود فایل pdf برآورد نیازهای آموزشی کشاورزان پیرامون مدیریت کیفیت محصولات کشاورزی

دانلود فایل pdf شناسایی مؤثرترین عوامل متمایزکننده نگرش و رفتار گندمکاران در خصوص امنیت غذایی در شمال خوزستان

دانلود فایل pdf کاربرد مدلهای سیستمی در تحلیل تقاضای کالاهای خوراکی در ایران

دانلود فایل pdf بررسی هوش سازمانی و مؤلفه های آن در سازمان جهاد کشاورزی گیلان

دانلود فایل pdf چالش ها و تنگناهای توسعه پرورش قارچ خوراکی

دانلود فایل pdf بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت های مردمی در طرح های عمران روستایی

دانلود فایل pdf بررسی عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان به کشت محصول ارگانیک در میان گوجه فرنگی کاران استان البرز

دانلود فایل pdf اثرگذاری مدیریت ریسک و توسعۀ مکانیزاسیون بر شاخص بهرهوری کل عوامل تولیدزیربخشهای زراعت و باغبانی

دانلود فایل pdf آموزشهای ترویجی و امنیت غذایی خانوارهای کشاورز

دانلود فایل pdfتوصیه های فنی از تهیه نهال تا احداث باغ میوه

دانلود فایل pdf تأثیرکودهای آلی و سوپرجاذب آب بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشمیائی سیب زمینی رقم ’مارفونا‘ در کرمانشاه

دانلود فایل pdf تأثیر ساکارز و اسید سالیسیلیک بر ماندگاری و کیفیت پس از برداشت گل شاخه بریده آلسترومریا

دانلود فایل pdf بررسی تأثیر تنش خشکی بر صفات مورفوفیزیولوژیک و فلوئورسانس کلروفیل گیاهچه های لوبیاقرمز

دانلود فایل pdf تأثیر اندازه مزرعه بر میزان انرژی مصرفی و هزینه های ورودی تولید بادام زمینی در استان گیلان

دانلود فایل pdf تشخیص پرتقال روی درخت با کاربرد پردازش تصاویر دیجیتال براساس الگوی تراکم سایه روشن

دانلود فایل pdf تشخیص ارقام شلتوک، برنج قهوهای و سفید براساس ویژگیهای بافتی تصویر و شبکه عصبی مصنوعی

دانلود فایل pdf ارزیابی تأثیر نوع رقم و زمان خیساندن و پخت بر ویژگیهای بافت، جذب آب و میزان ترکیدگی لوبیاقرمز ایرانی

دانلودفایل pdf بررسی ترکیبات مؤثره و اثرات ضد باکتریایی اسانس کرفس کوهی و کلپوره بر برخی از پاتوژ نهای مواد غذایی

دانلود فایل pdf تأثیر تنش خشکی و روش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم نخود

دانلودفایل pdf ارزیابی تنوع گیاهان کشاورزی و تأثیرگذاری عوامل مدیریتی در منطقه شکار ممنوع قراویز و نواحی حاشیه ای

دانلود فایل pdf بررسی تنوع جوامع علفهایهرز موجود در مزارع تحت کشت گیاهان علوفهای در استانهای مختلف کشور

دانلود فایل pdf طراحی و ارزیابی عملکرد مدل تعلیق نیمه فعال کابین تراکتور

دانلود فایل pdf بررسی اثر تلقیح بذر نخود زراعی با کودهای زیستی ریزوبیومی و ریزوباکتری های محرک رشد گیاه بر شاخ صهای رشد و تخصیص مواد فتوسنتزی در شرایط دیم و فاریاب

دانلود فایل pdf اثر تلقیح با کودهای بیولوژیک بر خصوصیات رشدی و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه

دانلود فایل pdf اثر تداخل علف هرز سلمه تره بر سرعت ظهور برگ و عملکرد رازیانه

دانلود فایل pdf اثر سرعت دورانی استوانه کوبنده و نرخ تغذیه بر آسیب های مکانیکی وارده به دانه گندم در عملیات خرمنکوبی

دانلود فایل pdf روند تغییرات صفات مورفوفیزیولوژیک ژنوتیپ های نخود در پاسخ به تنش شوری ناشی از کلریدسدیم

دانلود فایل pdf ارائه راهبرد انتخاب سامانه های خاک ورزی با استفاده از روش تحلیل استراتژیک – سلسله مراتبی

دانلود فایل pdf کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام گردو

دانلود فایل pdf اثرات کاربرد پلیمر سوپرجاذب رطوبت در خاک و محلول پاشی اسید هیومیک روی برخی ویژگی های اگروفیزیولوژیکی و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در مشهد

دانلود فایل pdf بررسی تأثیر پارامترهای گرانول کردن کود کمپوست با استفاده از روش سطح پاسخ

دانلود فایل pdf پالایش گیاهی و تخمین زمان بهینه پالایش خاک های آلوده به کادمیم با استفاده از گیاه اسفناج

دانلود فایل pdf مقایسه اثر پیش تیمار ازن دهی با پرتودهی میکروویو بر هیدرولیز آنزیمی باگاس نیشکر

دانلود فایل pdf بررسی اثر دگرآسیبی عصاره آبی دو گیاه زراعی (گندم و جو) و علف هرز خردل وحشی

دانلود فایل pdf بررسی الگوی بیان ژنهای کیتیناز و بتا- ۱و ۳ گلوکاناز در گیاه نخود آلوده به بیماری برق زدگی

دانلود فایل pdf واکنش های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ژنوتیپ های متحمل و حساس به خشکی نخود

دانلود فایل pdf آزمونهای زیستی و مولکولی گیاه نخود تراریخته مقاوم به آفت پیله خوار

دانلود فایل pdf اثرات نحوه تغذیه نیتروژنی گیاه مادری و تلقیح باکتریایی بذور حاصله بر بهبود تحمل به شوری گندم در مرحله جوانه زنی

دانلود فایل pdf مقایسه نیروهای وارد بر مفاصل و ماهیچه های منتخب راننده در استفاده از پدال کلاچ دو مدل تراکتور

دانلود فایل pdf مقایسه نظامهای بهرهبرداری به لحاظ مصرف انرژی تولید سویا در دشت مغان

دانلود فایل pdf بررسی تأثیر سطوح مختلف و دفعات محلولپاشی نانوکود فارمکس بر رشد و نمو و مواد مؤثره بابونه آلمانی

دانلود فایل pdf بررسی مزیت نسبی طرح آلفا لاتیس نسبت به طرح بلوک های کامل تصادفی در آزمایشات مقایسه عملکرد نخود زراعی

دانلود فایل pdf شناسایی ویروسموزاییک خفیف جو با روش های سرولوژی و مولکولی در برخی از استان های ایران

دانلود فایل pdf مقایسه کارایی هرس بشقابی، سیکلوتیلر و روتیواتور در رطوبتهای مختلف در یک خاک لوم رسی در مازندران

دانلود فایل pdf مقایسه فیلوژنتیکی جدایه ایرانی ویروس خراشک حلقوی میخک با جدای ههای دنیا بر اساس ترادف ژن پروتئین پوششی و ژن پروتئین حرکتی

 

دانلود فایل pdf اثر افزودن چند ماده آلی در بستر کشت برشاخص های رشدی شب بوگلدانی

دانلود فایل pdf ارزیابی کاربرد پوشش و متی لسالیسیلات در میزان کیفیت و آسیب سرمایی پرتقال خونی ‘مورو‛ در سردخانه

دانلود فایل pdf بررسی اثر فاصله ردیف و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی سویا تحت رقابت علف های هرز

دانلود فایل pdf مطالعه اثر آللوپاتی علف باغ بر جوانه زنی و رشد گیاهچه یونجه

دانلود فایل pdf اثر آبیاری یک طرفه بر تغییر شاخ صهای تنش خشکی، تغذیه، فعالیت آنتی اکسیدانی و فتوسنتزی گوجه فرنگی رقم ‘ فالکاتو’

دانلود فایل pdfارزیابی تراکم جمعیت و خسارت خرطوم بلند دمبرگ چغندرقند روی شش رقم چغندر قند

دانلود فایل pdf طراحی، ساخت و ارزیابی عملکرد ماشین بویایی (بینی الکترونیکی) بر پایه حسگرهای نیمه هادی اکسید فلزی به منظور پایش رسیدگی موز

دانلود فایل pdf تأثیر انواع کودهای آلی و تاریخهای مختلف کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد گل و دانه گل همیشه بهار

دانلود فایل pdf بررسی و تعیین مقدار عناصر کم مصرف (منگنز، آهن و روی) و عناصر سنگین (کبالت، کادمیم و کروم) موجود در خاک مزارع زعفران استان خراسان جنوبی

دانلود فایل pdf ارزیابی عملکرد خشککن خورشیدی با جمع کنندهی دارای صفحه ی جاذب پره دار سوراخدار
مجهز به ساماندهی کنترل هوای خشک کننده برای خشک کردن شوید

دانلود فایل pdf اثر تاریخ کاشت، فاصله ردیف و مقادیر بذر بر عملکرد دانه و پروتئین گیاه باقلادر رشت

دانلود فایل pdf کارآیی استفاده از علف کش پاراکوات برای مدیریت علف های هرزلوبیا در قالب رهیافت تهیه بستر کاشت زودهنگام 

دانلود فایل pdf بررسی کارآیی برخی علف کش های جدید در کنترل علفهای هرز ذرت دانه ای در جیرفت
دانلود فایل pdf تشخیص آفلاتوکسین پسته با استفاده از تکنیک طیف سنجی رامان و شبکه عصبی

دانلود فایل pdf تهیه نقشه عملکرد مزرعه با استفاده از سامانه سنجش انرژی دستگاه بسته بند مکعبی علوفه

دانلود فایل pdf تأثیر رطوبت خاک و کمپوست لجن فاضلاب بر شاخص کلروفیل برگ و برخی ویژگی های
رشد گیاه یونجه در شرایط گلخانه ای

دانلود فایل pdf ارزیابی جذب، انتقال و تجمع نانوذرات مگنتیت از محلول غذایی با پردازش سیگنالهای
مغناطیسی در سویا

دانلود فایل pdf اثر تنش شوری و افزایش دی اکسید کربن بر تجمع پرولین، کربوهیدرات و سایر صفات
مورفوفیزیولوژیک گل زلف عروس

دانلود فایل pdf اثرهیومیک اسید و پوترسین بر ویژگیهای رویشی و عمر گل جایی گل رز
در سیستم کشت بدون خاک

دانلود فایل pdf تأثیر نوع بستر ریشه زایی، نوع قلمه و تیمار اکسین در تکثیر سرو نقرهای

دانلود فایل pdf تأثیر سطوح مختلف شوری و کود نیتروژن بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ارقام
گندم در مرحله پنجهزنی

دانلود فایل pdf خصوصیات ریشه، نسبت سدیم به پتاسیم و عملکرد دانه هفت ژنوتیپ گندم
در شرایط تنش شوری

دانلود فایل pdf تأثیر کمبود آب قابل دسترس و غلظت سیلیسیم محلول غذایی بر برخی ویژگی های
فیزیولوژیک، بیوشیمیایی و رشد گیاه گندم

دانلود فایل pdf اثر همزیستی میکوریز آربوسکولار، ماده آلی و سطوح روی بر شکلهای شیمیایی روی
در یک خاک آهکی زیر کشت گیاه ذرت

دانلود فایل pdf پاسخ پایه گلابی و زالزالک به کمبود آهن در کشت بدون خاک

دانلود فایل pdf مقایسه رشد، عملکرد و ویژگ یهای ظاهری میوه چهار رقم فلفل دلمه ای
در دو بستر کشت بدون خاک

دانلود فایل pdf اثر محدودسازی کاربرد فسفر در کنترل ارتفاع و بهبود کیفیت گیاه شمعدانی معمولی

دانلود فایل pdf مقایسه کارآیی منابع مختلف آهن بر رشد و ویژگیهای فیزیولوژیک کاهو
در شرایط قلیائی در سیستم هیدروپونیک

دانلود فایل pdf تأثیر دی اکسید کربن بر صفات مورفوفیزیولوژیک دو گونه فیکوس زینتی
در شرایط گلخانه

دانلود فایل pdfامکان استفاده از برگ خشک کاج، ضایعات لاستیک، میکا و پوسته شلتوک به عنوان بستر
کاشت گوجهفرنگی در سیستم کشت بدون خاک

دانود فایل pdf مقایسه تثبیت پتاسیم و آمونیوم توسط رس های جداسازی شده از خاک
با سیستم های مختلف کشاورزی

دانلود فایل pdf مطالعه آزمایشگاهی اثر شوری و قلیائیت، شیب و شدت بارش بر نرخ فرسایش
پاشمانی خاک در خاک های منتخب استان خوزستان

دانلود فایل pdf تأثیر پوستههای بیولوژیکی و پلیمر پلی الکترولیت آنیونی بر برخی خصوصیات
فیزیکی و شیمیایی یک خاک شنی

دانلود فایل pdf کنترل ژنتیکی تحمل به شوری در گندم با استفاده از تجزیه میانگین و واریانس نسلها

دانلود فایل pdf اثرات آلودگی دی اکسیدگوگرد بر برخی ویژگ یهای بیوشیمیایی یونجه
تلقیح شده با ریزوبیوم

دانلود فایل pdf  مطالعه نحوه گرده افشانی و تأثیر کم آبی بر آن در ژنوتیپ های Bromus inermis

دانلود فایلpdf اثر تنش شوری بر عملکرد دانه و روغن، میزان کلروفیل و پرولین در سه توده محلی کرچک
در شرایط کنترل شده

دانلود فایل pdf اثر غلظت های متفاوت سالسیلیک اسید بر ویژگ یهای کمی و کیفی جو در شرایط تنش شوری

دانلود فایل pdf ارزیابی غلظت دیواره سلولی، دیواره سلولی بدون همیسلولز، کل ماده مغذی قابل هضم، ماده
خشک مصرفی و انرژی ویژه شیردهی ذرت علوفهای در کشت مخلوط

دانلود فایل pdf تجزیه ژنتیکی صفات مرتبط با عملکرد دانه در برنج

دانلود فایلpdf  ارزیابی ارتباط بین تحمل به شوری ژنوتیپ های مختلف گلرنگ در
دو مرحله جوانه زنی و رشد رویشی

دانلود فایل pdf  اثر مصرف سیلیسیوم بر صفات مرفوفیزیولوژیک، عملکرد و محتوای عناصر معدنی دانه گندم
تحت شرایط تنش خشکی

دانلود فایل pdf استفاده از الیاف خرما به عنوان بستر کشت و بهینهسازی قابلیت جذب و
نگهداشت رطوبت به روش پاسخ سطح

دانلود فایل pdf واکنش ارقام کلزا به تغییر تاریخ کاشت در شرایط شمال خوزستان

دانلود فایل pdf پیش بینی میزان رشد ابعاد مختلف زیتون تلخ
در فضای سبز شهری

دانلود فایل pdf  اثرات محلول پاشی کلسیم و بور بر کیفیت میوه گلابی آسیایی رقم کا اس۱۰

دانلود فایل pdf مقایسه ویژگیهای زراعی ژنوتیپهای امیدبخش جو دیم با رقم متداول در منطقه میانه

دانلود فایل IBA بررسی زندهمانی و رشد درختان کاج و چنار منتقل شده بر اساس کاربرد هورمون آی بی آ
سن درخت، زمان و نحوه انتقال

دانلود فایل pdf عکس العمل فتوسنتزی، تغذیه ای و رویشی دو پایه مرکبات تحت تأثیر تنش شوری

دانلود فایل pdf اثر آماده سازی بذر با تنظیم کننده های رشد بر خصوصیات جوانه زنی،
رشد و عملکرد میوه طالبی

دانلود فایل pdf تأثیر کشت مخلوط افزایشی بر سرکوب علف های هرز، عملکرد
و اجزای عملکرد نخود و جو

دانلود فایل pdf تأثیر روشهای آمادهسازی بستر بر عملکرد، اجزاء عملکرد و مقدار آب مصرفی
در استان اصفهان (Oryza sativa L.) سه رقم برنج

دانلود فایل pdf تأثیر پرایمینگ بذر بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیک رقم گلدشت گلرنگ
در شرایط تنش شوری

دانلود فایل pdf تأثیرات کاربرد نسبت های مختلف نیترات به آمونیوم بر سرعت فتوسنتز ومحتوی
اسیدهای چرب دانه کلزا در شرایط تنش شوری

دانلود فایل pdf اثر تراکم بوته و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد خلّر
در منطقه بیرجند

دانلود فایل pdf اثر برهمکنش تاریخ کاشت و علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد
سه رقم لوبیا سفید در سمیرم

pdf download Analysis of the Utility of Economic Sectors in Achieving
Agricultural Development: Applying an Analytic Hierarchy
Process

pdf download Applying Spatial Geostatistical Analysis Models for Evaluating
Variability of Soil Properties in Eastern Shiraz, Iran

pdf download Consideration of Water Productivity for FarmWater
Management in Different Conditions of Water Availability
for Dominant Summer Crops

pdf download Effect of Different Fertilization Systems on Yield and Seed
Mineral Elements of Pumpkin

pdf download Effects of Nitrogen and Rapeseed Residues on Grain Yield
and Yield Components of Sunflower (Helianthus annuus L.)
and Weed Growth

pdf download Effects of Sowing Methods on the Quality and Quantity
Traits of Three Annual Medicago Species

pdf download Etiology of Chinaberry Gall Disease in Iran

pdf download Scaling and Fractal Concepts in Saturated Hydraulic Conductivity: Comparison of Some Models

download pdf Sodium Chloride Effects on Seed Germination, Growth and
Ion Concentration in Chamomile (Matricaria Chamomilla

pdf download The Effects of Shaking Frequency and Amplitude on the
Detachment of Estahban Dried Fig (Ficus carica cv. Sabz)

دانلود فایل pdf تاثیر زوال بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام آفتابگردان

دانلود فایل pdf تاثیر تنش خشکی بر بنیه اولیه لاین های تریتیپیروم

دانلود فایل pdf اثر پرایمرینگ بذر با سایکوسل به تحمل تنش اسمزی در مرحله جوانه زنی کلزا

دانلود فایل pdf تاثیر برخی از روشهای پرایمرینگ بذر یرشاخص های جوانه زنی  زنیان

دانلود فایل pdf تاثیر پرایمرینگ بر شاخص های جوانه زنی کدو سبز تحت شرایط تنش خشکی

دانلود فایل pdf نانو اکسید روی بر دوره پر شدن دانه ارقام آفتابگردان

دانلود فایل pdf بررسی هدایت الکتریکی و گیاهچه بذر لوبیا قرمز رشدیافته در شرایط تنش خشکی و محلول پاشی عناصر روی و منگنز

دانلود فایل pdf مقایسه بذر هیبریدی سیب زمینی با سه رقم متفاوت غده،بذری و ریز غده در سه تاریخ کشت تابستانه

دانلود فایل pdf اثر مقدار بذر و کارایی باکتری های تسهیل کننده جذب فسفر بر کیفیت بذر یونجه با استفاده از آزمونهای جوانه زنی استاندارد

دانلود فایل pdf افزایش کارایی جوانه زنی بذر علف گندمی بلند در شرایط تنش های دمای پایین

دانلود فایل pdf واکنش عملکرد اکوتیپ های سیاهدانه به زمانهای کاشت در شرایط مشهد

دانلود فایل pdf تاثیر نسبت های اختلاط بذر در کشت مخلوط ماشک علوفه ای و جو بر
عملکرد آنها در شرایط دیم

دانلود فایل pdf ارزیابی تاثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهی بر کارایی مصرف نور در
الگوهای مختلف کشت

دانلود فایل pdf ارزیابی تاثیرکودهای آلی، بیولوژیکی و شیمیایی بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزاء
(Ocimum basilicum L.) عملکرد بذر گیاه دارویی ریحان

دانلود فایل pdf ارزیابی رقابت و کارایی سیستم کشت مخلوط ذرت – لوبیا با استفاده
از برخی شاخص های رقابتی

دانلود فایل pdf بررسی رقابت اندام های هوایی و زمینی علف هرز تاجریزی بر رشد و عملکرد گیاه ماش

دانلود فایل pdf اثر زمان اعمال سطوح مختلف تنش شوری بر برخی ویژگی های کمی و کیفی علوفه کوشیا

دانلود فایل pdf مقایسه گونه های وحشی و اهلی گلرنگ از نظر تحمل به تنش خشکی و تنوع صفات
مرفولوژیک و زراعی

دانلود فایل pdf تاثیرمحلول پاشی اکسید روی نانو و غیر نانو بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش
در شرایط تنش خشکی

دانلود فایل pdf بررسی تأثیر مدیریت های مختلف کودی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز

دانلود فایل pdf بر مؤلفه های جوانی زنی (PEG بررسی سطوح تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول ( ۶۰۰۰
بذر و ارتباط آن با شاخص های تحمل به خشکی در ارقام و لاین های امید بخش گندم نان

دانلود فایل pdf کاربرد خارجی گلایسین بتائین به منظور کاهش اثرات تنش خشکی در ذرت

دانلود فایلpdf اثر تنش شوری بر رشد، فتوسنتز، تبادلات گازی و فلئورسانس کلروفیل در ارقام
در مرحله گیاهچه ای تحت شرایط کنترل شده (Beta vulgaris L.) چغندرقند

دانلود فایل pdf اثر تلقیح با باکتری های حل کننده های فسفات و سطوح فسفر معدنی بر خصوصیات رشد و
(Glycine max) عملکرد دانه در ارقام سویا

دانلود فایل pdf اثر سن مزرعه و منطقه بر عملکرد و فراوانی بنه در گروه های مختلف وزنی زعفران زراعی

دانلود فایل pdf تاثیر مواد آلی و گچ بر بعضی از صفات گیاه ذرت در خاک شور-سدیمی

دانلود فایل pdf اثر منگنز بر عملکرد، اجزاء عملکرد و کیفیت دانه ارقام گندم

دانلود فایل pdf اثرات کود های آلی و بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه

دانلود فایل pdf ارزیابی برهمکنش اسید سالیسیلیک و دمای بالا بر برخی صفات فیزیولوژیک ذرت

دانلود فایل pdf آنالیز رشد چغندرقند در شرایط سالم و آلوده به بیماری ویروسی ریزومانیا

دانلود فایل pdf مقایسه روش های کنترل بیماری لکه برگی باکتریائی هسته داران در باغ های استان گلستان

دانلود فایل pdf کشت سلول و بافت گیاهی

دانلود فایل pdf بررسی میزان باقیمانده آفتکشها در مواد غذایی(میوه و سبزیجات) به عنوان عامل
خطر جدی برای سلامت مصرف کنندگان

دانلود فایل pdf بررسی اثر کوتاهمدت خاکورزی و کاربرد کود گاوی برروی جمعیت
جانوران خاک تحت کشت ذرت

دانلود فایل PDF کتاب بهار خاموش اثر راشل کارسون

دانلود فایل pdf بررسی تأثیرپذیری عملکرد و اجزا عملکرد تعدادی از ارقام و لاینهای برنج تحت تنش nacl

دانلود فایل pdf ارزیابی تحمل به تنش خشکی در هیبریدهای سینگل کراس ذرت دانه ای

دانلود فایل pdf بررسی واکنش ارقام و لاینهای سویا به روش کم آبی

دانلود فایل pdf معرفی رقم جدید برنج “پژوهش” به روش کلاسیکبا صفات فیزیکوشیمیایی
مطلوب

دانلود فایل pdf گروهبندی ژنوتیپهای یونجه از نظر صفات مختلف با استفاده از
روشهای آماری چند متغیره

دانلود فایل pdf غربالگری لاینهای امیدبخش برنج حاصل از تلاقی مرکب با استفاده از صفات
زراعی و مورفولوژیکی

دانلود فایل pdf گروهبندی ارقام مختلف گندم از نظر تحمل شوری بر اساس برخی شاخصهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیک

دانلود فایل pdf انتخاب به کمک نشانگر برای ارزش نانوایی در نسلهای در حال تفرق گندم نان

دانلود فایل pdf ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک برخی از ویژگیهای گندم با استفاده از روشهای چند متغیره

دانلود فایل pdf ارزیابی روابط ژنتیکی بین ژنوتیپ از گونه های سویا با استفاده از نشانگر ملکولی issr

دانلود فایل pdf اثرات باکتری های حل کننده فسفر بر قابلیت استفاده فسفر در زراعت سورگوم

دانلود فایل pdf بررسی تاثیر اختلاط چند حشره کش با قارچ کش پنکونازول در کنترل توام خوشه انگور و سفیدک سطحی مو

دانلود فایل pdf بررسی اثرات حشره کشی لوفنورون و پیریدالیل بر روی مراحل مختلف زیستی بالتوری سبز در شرایط آزمایشگاهی

دالود فایل pdf کارایی قارچ کش جدید پروکلراز علیه عامل بیماری پوسیدگی خشک قارچ خوراکی دکمه ای

دانلود فایل pdf اثر بیکربنات پتاسیم در کنترل سفیدک پودری جالیز

دانلود فایل pdf ارزیابی کارایی کنه کش اسپیرومسیفن در کنترل کنه تارتن صیفی جات

دانلود فایل pdf ارزیابی کارایی قارچکش تتراکونازول روی سفیدک پودری درختان سیب

دانلود فایل pdf بررسی مشخصات بیوشیمیایی آلفا آمیلاز و گلوکوزیداز های گوارشی در سن قرمز پسته

دانلود فایل pdf تاثیر کایولین فرآوری شده بر روی بازدارندگی تخمریزی پسیل پسته

دانلود فایل pdf شناسایی بیماری پوسیدگی سفید ساقه کلزا

دانلود فایل pdf شناسایی و مدیریت بیماری ساق سیاه کلزا

دانلود فایل pdf مدیریت بیماری پوسیدگی  فوزاریوم خوشه ذرت

دانلود فایل pdf آشنایی با کرم سفید ریشه و مدیریت تلفیقی آن

دانلود فایل pdf دستورالعمل ردیابی عامل بیماری میوه سبز مرکبات

دانلود فایل pdf آشنایی با کاربرد بی تی در محصولات کشاورزی

دانلود فایل pdf متالاکسیل مانکوزب در کنترل عامل بوته میری خیار

دانلود فایل pdf اثر قارچ کش ماندیپروپامید و …. در کنترل بیماری سفیدک کرکی خیار در کشت گلخانه ای

دانلود فایل pdf ارزیابی عملکرد چند علف کش بر روی علف های هرز و عملکرد گوجه فرنگی در کشت مستقیم

دانلود فایل pdf سمیت Pyrifluquinazon بر روی مگس سفید گلخانه در گوجه فرنگی گلخانه ای

دانلود فایل pdf کاربرد نیتروژن در زراعت پنبه

دانلود فایل pdf پتانسیلDecaleside II به عنوان حشره کش طبیعی جدید

دانلود فایل pdf تاثیر ایزوله بومی قارچ Beauveriia bassiana در کنترل مگس میوه مدیترانه

دانلود فایل pdf تاثیر حشره کش های انتخابی بر هلیکورپا در مزارع گوجه فرنگی و مدیریت موفق آنها

دانلود فایل pdf مروری بر آفت کش های کشاورزی و مقاومت ناقلین مالاریا به آنها

دانلود فایل pdf جداسازی نماتد استینرنما و بررسی بیمارگری آن بر روی سرخرطومی برنج   
دانلود فایل pdf بررسی صفات ب ولوژک و اثرات آن برعمل رد و اجزای عمل رد لا ینهای امید  بخش برنج

دانلود فایل pdf بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی عصاره سبوس برنج

دانلود فایل pdf بررسی اثر اسید سالیسیلیک بر الگوی بیان برخی از ژنهای مرتبط با ساز و
کارهای دفاعی در برنج

دانلود فایل pdf برآورد شاخص سطح برگ گیاه برنج در شمال ایران

دانلود فایل pdf ارزیابی تراکم و ویژگیهای رویشی علفهای هرز برنج
(Azolla sp.) در کشت تلفیقی برنج، اردک و آزولا

دانلود فایل pdf فون و تنوع گونه ای کنه های میان استیگمای خاکزی بالاخانوادههای
در شهرستان خرم آباد، Ascoidea (Acari: Mesostigmata) و Eviphidoidea
استان لرستان

دانلود فایل pdf شاخص های زیستی و رشد جمعیت شته جالیز

دانلود فایل pdf بررسی واکنش تابعی زنبور پروسپالتلا

دانلود فایل  pdf بررسی تنوع بال ریشکداران باغ های یاسوج

دانلود فایل pdfمقایسه شاخص های بیوشیمیایی کرم ابریشم

دانلود فایل pdf ارزیابی مقاومت ۳ رقم برنج تراریخته به کرم سبز برگ خوار

دانلود فایت pdf توزیع فضایی و تغییرات فصلی شته کاهو

دانلود فایل pdf شبیه سازی ماکروسکوپیک واکنش گندم دوروم به شوری طی دوره رشد رویشی

دانلود فایل pdf تاثیر زهکشی سطحی میانفصل بر روند رشد، شاخصهای فیزیولوژیک و عملکرد
برنج رقم طارم هاشمی

دانلود فایل pdf ارزیابی عملکرد اجزای عملکرد و درصد آب ۴ هیبرید ذرت دانه ای

دانلود فایل pdf تاثیر تراکم کاشت بر صفات زراعی ذرت سینگل کراس ۷۰۴ در رقابت با علف هرز تاج

(Amaranthus retroflexus L.) خروس ریشه قرمز

دانلود فایل pdf تجزیه الکتروفورزی فعالیت آنزی مهای آنتی اکسیدان تحت تنش خشکی در
ژنوتیپ های گندم پاییزه درمرحله پنج هزنی

دانلود فایل pdf استفاده از شاخصهای تحمل در تعیین بهترین روش مقاوم سازی ذرت علوفهای
هیبرید ۵۴۰ به تنش خشکی در سطوح مختلف کود فسفر

دانلود فایل pdf ارتباط بین ترکیب آللی زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا با صفات کیفی دانه
در برخی از ارقام گندم نان

دانلود فایل pdf ارزیابی عصارهگیرهای مختلف برای تعیین پتاسیم قابل استفاده ذرت در خاکهای
آهکی استان کردستان

دانلود فایل pdf ارزیابی و مقایسه جریان انرژی در مزارع گندم شهرستا نهای گرگان و مرودشت

دانلود فایل pdf سمیت تنفسی زیره سبز

دانلود فایل pdf فون و کلید شناسایی بالا خانواده Ascoidea

دانلود فایل pdf چهار جدایه bt

دانلود فایل pdf بررسی تنوع ژنتیکی کفشدوزک

دانلود فایل pdf اولین گزارش پسیل زبان گنجشک

دانلود فایل pdf تاثیر دما بر پارامترهای ریستی کفشدوزک

دانلود فایل pdf چالش های عمده کشاورزی در ایران

دانلود فایلpdf کتاب کشاورزی ارگانیک

دانلود فایل pdf فعالیت متابولیت های ثانویه باکتریایی برای کنترل شانکر مرکبات

دانلود فایل pdf مربوط به علف کش گلیفوسیت در ذرت

دانلود فایل pdf ارزیابی درون شیشه ای و گلخانه ای به منظور تعیین سطح مقاومت بیماری لکه موجی سیب زمینی

دانلود فایل pdf غربال سازی لاین های سیب زمینی

دانلود فایل pdf ارزیابی آلودگی های صنعتی روی توایدات گیاهی

دانلود فایل pdfکاربرد نانوتکنولوژی در صنایع

دانلود فایل pdfکاربرد نانو تکنولوژی در علوم زیستی و کشاورزی

دانلود فایل pdf کاربرد کودهای زیستی حاوی ریز جانداران

دانلود فایل pdf بررسی عوامل محیطی بر کار آفرینی در کشاورزی

دانلود فایل pdf برنامه های آموزش کار آفرینی در حوزه کشاورزی

دانلود فایل pdf ارزیابی تاثیر زمان تخمیر نهایی و دمای پخت بر کاهش ضایعات نان ترکیبی (گندم و سورگوم)

دانلود فایل pdf تجزیه گرافیکی روابط متقابل میان صفت در طالبی ایرانی

دانلود فایل pdf تغییرات فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیا لیاز

دانلود فایل pdf روابط ناسازگاری گرده در زیتون

دانلود فایل pdf مدلی برای پیش آگاهی بیماری بادزدگی

دانلود فایل pdf بهینه سازی بازاریابی مستقیم

دانلود فایل pdf بررسی خصوصیات رشدی بادام

دانلود فایل pdf بررسی چند شکلی ژنوتیپ های مرکبات

دانلود فایل pdf بررسی بیو شیمیایی پوست مرکبات

دانلود فایل pdf بررسی بیوشیمیایی پوست مرکبات

دانلود فایل pdf اثر پوششی بز علف های هرز

دانلود فایل pdf پروفیل دانسیته عمودی

دانلود فایل pdf تاثیر حمایت دولت بر تولید محصولات کشاورزی

دانلود فایل pdf تحلیل اثر کاهش یارانه مواد غذایی

دانلود فایل pdf بررسی سازو کار تعاونی های آب بران

دانلود فایل pdf تحلیل اقتصادی روستاییان

دانلود فایل pdf زنبورهای شکارگر شپشک

دانلود فایل pdf زنبور ساقه خوار

دانلود فایل pdf زنبور پارازیتوید بالپولکداران

دانلود فایل pdf زنبور پارازیتوید

دانلود فایل pdf تاثیر رقم گوجه فرنگی بر شبپره مینوز

دانلود فایل pdf تاثیر اسانس بر بید سیب زمینی

دانلود فایل pdf تاثیر دما بر ویژگی های کفشدوزک

دانلود فایل pdf تاکسونومیک قبیله

دانلود فایل pdf فون سوسک

دانلود فایل pdf سن شکارگر

دانلود فایل pdf نماتد بیمارگر حشرات

دانلود فایل pdf نامه انجمن حشره شناسی

دانلود فایل pdf مگس سیرفید

دانلود فایل pdf مگس قارچ دکمه ای

دانلود فایل pdf کرم ساقه خوار ذرت

دانلود فایل pdf کاربرد تله فرمونی بر کرم سیب

دانلود فایل pdf کاربرد دیازینون بر کرم ساقه خوار

دانلود فایل pdf کاربرد دیازینون بر زنبور پارازیتوید

دانلود فایل pdf کاربرد چریس در کنه تارتن دو لکه ای

دانلود فایل pdf کنه دو لکه ای

دانلود فایل pdf کفشدوزک

دانلود فایل pdf اثرات ضد یخ در سن گندم

دانلود فایل pdf اثرات عصاره متانولی

دانلود فایل pdf اثرات مقاومت گندم

دانلود فایل pdf اثرات حشره کش بر چغندر قند

دانلود فایل pdf کشاورزی نوبتی

دانلود فایل pdf تصفیه آب و فاضلاب

دانلود فایل pdf سیاهک ذرت

دانلود فایل pdf ریشه و ساختمان آن

دانلود فایلpdf حفاظت از رطوبت خاک

دانلود فایل pdf بافت های گیاهی

دانلود فایل pdf خاک دیاتومه

دانلود فایل pdf  نقش باکتری های خاکزی، قارچ ها و جلبک ها 

دانلود فایل pdf سیب زمینی های رنگی

دانلود فایل pdf سیستم های کشاورزی

دانلود فایل pdf زراعت “کاساوا” یا “مانیوک”

دانلود فایل pdf روشنایی رشد گیاهان

دانلود فایل pdf  واکنش ارقام کدوییان به ۶ ویروس
 
دانلود فایل pdf باغداری و پرورش میوه جات

دانلود فایل  pdf طرح توجیهی احداث باغ زیتون

دانلود فایل pdf پرورش گل و گیاه در گلخانه ( پیتوس و نخل زینتی )

دانلود فایل pdf تراریوم

دانلود فایل pdf باغبانی

دانلود فایل pdf روابط آب و خاک و گیاه

دانلود فایل pdf کنترل لیسه ها و حلزون ها۲

دانلود فایل pdf کنترل لیسه هاو حلزون ها ۱

دانلود فایل pdf اثرات احداث شبکه های آبیاری و زهکشی در استان خوزستان

دانلود فایل pdf ضرورت احداث زهکش های زیرزمینی در استان خوزستان

دانلود فایل pdf مسائل زهکشی زیرزمینی در استان خوزستان با نگاهی به یک تجربه

دانلود فایل pdf بر مدل و کاربردهای آن در آبیاری و زهکشی

دانلود فایل pdf ضرورت ایجاد طبقه بندی سیل جهت مقابله اصولی با خطرات آن

دانلود فایل pdf روشهای تعیین تابع تولید آب در محصولات کشاورزی

دانلود فایل pdf کاهش خسارات سیل با تحلیل آسیب پذیری

دانلود فایل pdf نگرشی بر محدودیت ها و چالش های فراروی تعاونی آب بران

دانلود فایل pdf شبیه سازی حرکت آب و املاح به طرف زهکش ها

دانلود فایل pdf مدیریت زه آب شور کشاورزی با استفاده از تکنیک تحلیل پویایی سیستم

دانلود فایل pdf مدیریت آب شور و لب شور

دانلود فایل pdf تغییر تکنوژی اجرای زهکش های زیرزمینی

دانلود فایل pdf بررسی عملکرد فیلترهای کربنی در کاهش نیترات زهکشهای زیرزمینی

دانلود فایل pdf کم آبیاری واستفاده بهینه از آب

دانلود فایل pdf روش های بهره وری از سیلاب

دانلود فایل pdf مدیریت ریسک سیلاب

دانلود فایل pdf آبیاری میکرو در سبزیجات و صیفی و گیاهان ردیفی

دانلود فایل pdf   برنامه ریزی بهینه در کم آبی

دانلود فایل pdf همزیستی با سیل برای اقشار مختلف

دانلود فایل pdf بررسی نقش کم آبیاری در مدیریت مصرف آب

دانلود فایل pdf تجارب کاربرد پوششی زهکشی در کشور

دانلود فایل pdf  تاثیرات زیست محیطی استفاده از آب شور

دانلود فایل pdf بر هم کنش آب و کود

دانلودفایل pdf انتقال مدیریت آبیاری

دانلود فایل pdf رابطه کم آبی و مقدار و نوع کود مصرفی

دانلود فایل pdf بحران آب و توجه به رودخانه های شور

دانلود فایل pdfآبیاری میکرو در باغات

دانلود فایل pdf کم آبی و تعیین سطح آبیاری

دانلود فایل pdf برآورد نیاز گیاهان گلخانه ای

دانلود فایل pdf کم آبی و تعریف و تبیین آن

دانلود فایل pdf راهنمایی داشت و نگه داری باغ پسته

دانلود فایل pdf کشت بادمجان

دانلود فایل pdf آفات و بیماری های سویا

دانلود فایل pdf زراعت سویا

دانلود فایل pdf دیکشنری کشاورزی

دانلود فایل pdf ارقام برنج

دانلود فایل pdf انواع میوه ها

دانلود فایل pdf زراعت آفتابگردان

دانلود فایل pdf کاربرد سیتوکینین ها در کشاورزی

دانلود فایل pdf نقش ریزمغذی ها

دانلود فایل pdf اتیلاسیون گیاهان

دانلود فایل pdf مزارع پلاستیکالچر

دانلود فایل pdf مبارزه بیولوژیک آفات

دانلود فایل pdf کشت تواما محصولات

دانلود فایل pdf سبزیکاری

دانلود فایل pdf آفات برنج

دانلود فایل pdf مدیریت آبیاری شالیزار

دانلود فایل pdf بوته های دیوار پوش وبالا رونده

دانلود فایل pdf آلوورا و دنیای آن

دانلود فایل pdf گیاه خون آشام سس

دانلود فایل pdf آنتی اکسیدان ها

دانلود فایل pdf جین سینگ

دانلود فایل pdf زراعت گیاهان روغنی

دانلود فایل pdf کرم قوزه پنبه

دانلود فایل pdf خاک و آبیاری

دانلود کتاب الکترونیکی plant secondary metabolites

دانلود کتاب الکترونیکی insect of store

دانلود کتاب الکترونیکی insect control

دانلود کتاب الکترونیکی  insect conservation

دانلود فایل pdf مگس خربزه

دانلود فایل pdf اوروساید (orocide)

دانلود فایل pdf کشاورزی پایدار

دانلود فایل pdf بیماری کپک برفی صورتی گندم

دانلود فایل pdf بیماری لکه خرمایی گندم

دانلود فایل pdf گونه ها و ارقام مرکبات

دانلود فایل pdf ارقام و واریته های انگور

دانلود فایل pdf  روش مصرف کود –  سم بیولوژیک برای کشت گندم و جو

دانلود فایل pdf کشت گندم در خاکهای سنگین

دانلود فایل pdf گیاه نعناع

دانلود فایل pdf قارچ دکمه ای و صدفی

دانلود کتاب الکترونیک آفات

 دانلود کتاب الکترونیک گوجه فرنگی 

دانلود فایل pdf گل جالیز

دانلود فایل pdf فهرست آفات کشاورزی ایران و دشمنان طبیعی 

دانلود فایل pdf ارقام گندم ایرانی

دانلود فابل pdf بابونه

دانلود فایل pdf بیماری شناسی درختان

دانلود فایل pdf بیماری شناسی گیاهی

دانلود فایل pdf بررسی ویژگی های فیزیکی – شیمیایی هسته ده رقم انار یزد

دانلود فایل pdf تب بی دوام گاوی

دانلود فایل pdf ماشین آلات باغبانی

دانلود فایل pdf کودآبیاری

دانلود فایل pdf پسیل زیتون

دانلود فایل PDF پروانه مرکبات

دانلود فایل pdf شناخت و کنترل علف های هرز مزارع گندم، کلزا و سویا

دانلود فایلpdf آبیاری زیرسطحی

دانلود فایل pdfهورمون های گیاهی

دانلود فایل pdfکمبود و بیشبود عناصر در گیاه

دانلود فایل pdf گرده افشانی در محصولات باغی و زراعی

دانلود فایل pdf انواع پیوند در باغبانی

دانلود فایل pdf سبزی کاری در آپارتمان

دانلود فایل pdf زراعت جو

دانلود فایل pdf معرفی دو قارچ مهم عامل پوسیدگی گوجه فرنگی

دانلود فایل pdf پوسیدگی ریشه گندم

کپی برداری از مقالات فقط با ذکر نام و لینک سایت امکان پذیر می باشد. و تمامی حقوق این سایت متعلق به اف اس پی مارکت می باشد.